baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W OKSIBP GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) OKSiBP – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,
3) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, filię Biblioteki w Wiślinie, filię Biblioteki w Straszynie – Mediateka w Straszynie.
4) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej), zakład pracy, fundację, stowarzyszenie itp.
5) Rezerwacji biletów grupowych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dzieci, młodzieży lub dorosłych złożone przez szkołę, przedszkole, zakład pracy, fundację, stowarzyszenie etc.
6) Rezerwacji biletów indywidualnych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dorosłych przez osoby indywidualne - inne niż określone w ust. 1 pkt 5.

2. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych prowadzi:
a. BOK OKSiBP
b. filia Biblioteki w Wiślinie, ul. Słoneczna 4, Wiślina;
c. filia Biblioteki w Straszynie – Mediateka; ul. Dworcowa 6a, Straszyn;
- w godzinach pracy ww. punktów, z wyjątkiem dni świątecznych i dodatkowych dni wolnych od pracy w OKSiBP - wskazanych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
W okresach wakacyjnych tj. ferie zimowe oraz wakacje, a także w okresach świątecznych BOK w Cieplewie jest czynny według grafiku ustalonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

3. Rezerwacji grupowych dokonuje się w tylko BOK OKSiBP w Cieplewie osobiście, poprzez kontakt telefoniczny pod nr. 728 415 566 lub e-mailem pod adresem rezerwacje@pruszczgdanski.pl. Po dokonaniu rezerwacji, należy złożyć pisemne potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione lub przesłanie zeskanowanego OŚWIADCZENIA (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji grupowych zgłaszanych w terminie krótszym niż 7 dni przed datą widowiska, odnośnie terminu złożenia powyższego oświadczenia/pisemnego potwierdzenia obowiązują indywidualne ustalenia dokonywane z pracownikami BOK. Grupowe rezerwacje, które nie zostały potwierdzone w terminie, są automatycznie anulowane i kierowane do ponownej sprzedaży.

4. W ramach rezerwacji i zakupu biletów dla grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń etc. na spektakle dla dzieci i młodzieży, na 10 dzieci przysługuje nieodpłatny wstęp na widownię dla 1 nauczyciela/opiekuna grupy z miejscem siedzącym na dostawce; w przypadku udziału w spektaklu widzów niepełnosprawnych liczba nieodpłatnych miejsc siedzących dla opiekunów grupy może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Dyrektora OKSiBP.

5. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej na 14 dni przed spektaklem, a rezygnacja oraz ewentualne zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl do BOK.

6. W przypadku niezapłacenia za bilety i nieodebrania ich z winy rezerwującego, zobowiązuje się on do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. OKSiBP dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty, jeżeli sytuacja miała miejsce z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, przypadki losowe itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów i udokumentowania tejże przyczyny. Decyzję o zwolnieniu z kosztów rezerwacji podejmuje Dyrektor OKSiBP.

7. Indywidualnej rezerwacji telefonicznej można dokonać przed planowanym wydarzeniem, podając pracownikowi BOK imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp. Podanie numeru telefonu wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji reklamowych OKSiBP.

8. OKSiBP nie przyjmuje indywidualnych rezerwacji przesyłanych sms, mailem oraz nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

9. Klienci indywidualni mogą dokonać rezerwacji do 10 miejsc na jedno wydarzenie artystyczne (widowisko, koncert, seans etc.).

10. Rezerwacji indywidualnych na seanse kinowe dla dzieci organizowane w ramach Bajkowych Niedziel można dokonać w dniu projekcji, w godzinach otwarcia BOK. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 5 min. przed seansem.

11. Na popołudniowe spektakle dla dzieci o godz. 18:00 OKSiBP nie prowadzi rezerwacji miejsc na pufkach i w pierwszym rzędzie przed sceną. Istnieje jedynie możliwość bezpośredniego zakupu tych miejsc.

12. Bilety rezerwowane indywidualnie należy odebrać najpóźniej na
1) 7 dni przed widowiskiem dla widzów dorosłych,
2) 20 minut przed seansem filmowym organizowanym w ramach Kina Za Rogiem,
3) 20 minut przed spektaklem popołudniowym dla dzieci,
w przeciwnym wypadku rezerwacje zostaną anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży. Bilety indywidualne na spektakle dla widzów dorosłych rezerwowane dalekosiężnie w liczbie co najmniej 4 (czterech) sztuk muszą zostać odebrane najpóźniej na 1 miesiąc przed widowiskiem. Wyżej opisana rezerwacja biletów jest niedopuszczalna w okresie 30 dni (bądź krótszym) przed wystawieniem widowiska.

13. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe prosimy dokonywać osobiście w BOK OKSiBP, gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy OKSiBP: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez okazania dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

14. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu po okazaniu paragonu fiskalnego lub rachunku wraz z dołączanym do niego biletem. W przypadku braku ww. dokumentów BOK OKSiBP ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

15. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni, natomiast indywidualne 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego lub rachunku.

16. Zwrotów należności dokonanej na rachunek bankowy dokonuje się wyłącznie przelewem w terminie wyznaczonym przez OKSiBP nie dłuższym niż 1 miesiąc.

17. OKSiPB nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba narodowa, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, zmiana repertuaru itp.).

18. Rachunki wystawiane są na życzenie klientów najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności na podstawie paragonu fiskalnego.

19. OKSiB nie prowadzi wysyłki i dostawy biletów.

20. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, OKSiBP ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie.

22. OKSiBP dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w tym przyjmowania zwrotów w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:
1) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od OKSiBP (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)
2) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie OKSiBP (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

23. Zakup lub rezerwacja biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

24. OKSiBP zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.

Do pobrania:

Formularz POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ - PDF

Formularz POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ - DOCX

 

REGULAMIN SALI KINOWO-TEATRALNEJ IM. WŁADYSŁAWA STAREWICZA

 

1. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
2. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) wprowadzania zwierząt,
f) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
4. W sali kinowo-teatralnej obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatni.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie, w przypadku gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIBP

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach itp.) organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (dalej: „Ośrodek”) w:
a) salach kinowo-teatralnych Ośrodka im. Władysława Starewicza i im. Apolejki oraz Mediatece Straszyn
b) terenie tj. świetlicach wiejskich Gminy Pruszcz Gdański oraz innych obiektach Gminnych w ramach realizacji działalności statutowej Ośrodka.
2. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
3. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatniach.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. W przypadku, gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu w/w przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PODCZAS PANDEMII

OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI OD 5 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania warsztatów/zajęć edukacji artystycznej i zajęć ruchowych (fitness) w siedzibie Ośrodka oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz Pracowników i Instruktorów w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
● OKSiBP lub Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański,
● Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestnika warsztatów/zajęć edukacji artystycznej/zajęć ruchowych (fitness) organizowanych na terenie Ośrodka,
● Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Ośrodka,
● Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej/zajęcia ruchowe (fitness),
● Warsztatach/zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej oraz zajęcia ruchowe (fitness)
● Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, pozostają w mocy zapisy dotychczas obowiązujących regulaminów zajęć, stanowiących załączniki do Zarządzeń nr 16/2016 i 24/2014 Dyrektora OKSiBP odpowiednio z dn. 3.10.2016 r. i 1.07.2014 r. oraz Kodeksu dobrych praktyk i Procedury postępowania w razie wystąpienia choroby zakaźnej w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 14/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

§ 2

1. W budynku OKSiBP, pod warunkiem przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad dot. utrzymywania odstępów przestrzennych, a także innych obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (takich jak noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych oraz dezynfekcja rąk przy wejściu), mogą przebywać:
- uczestnicy warsztatów/zajęć,
- pracownicy oraz współpracownicy/ instruktorzy prowadzący zajęcia,
- kurierzy, dostawcy, doręczyciele pocztowi, serwisanci sprzętów i urządzeń oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instytucji i realizacji bieżących zadań.

2. Przed wejściem do budynku OKSiBP będzie mierzona temperatura ciała.

3. Biuro Obsługi Klientów czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00.

4. W czasie regulowania opłat/zakupu karnetów na zajęcia ruchowe przed ladą w Biurze Obsługi Klienta może stać tylko jedna osoba. Zaleca się, aby kolejne osoby ustawiały się w kolejce (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych) przed wejściem do budynku.

5. W pomieszczeniach OKSiBP, może przebywać określona liczba osób wg przelicznika 10m2 powierzchni na 1 osobę.

6. Płatność za karnety oraz uczestnictwo w zajęciach (według aktualnego cennika) jest możliwa od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-20:00 w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej „BOK”, lub przelewem (nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002 - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim).

7. Przed rozpoczęciem ćwiczeń obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet lub dowód przelewu upoważniający do udziału w zajęciach.

8. Harmonogram warsztatów wraz z czasem trwania poszczególnych zajęć zostanie ustalony odrębnym pismem. Harmonogram zostanie ustalony w oparciu o możliwości przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia sal.

9. Zajęcia ruchowe/fitness co do zasady odbywają się w warunkach plenerowych (na zewnątrz budynku) w razie korzystnych warunków atmosferycznych. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia ruchowe/ fitness odbywają się w obiekcie, w sali tzw. kolumnowej o powierzchni 120 m2, co wobec obowiązujących przepisów zezwala na obecność w sali jednorazowo 12 osób z instruktorem włącznie.
a. Zajęcia ruchowe/ fitness - odbywają się z użyciem własnych sprzętów sportowych (maty, ręczniki etc.)
b. Zajęcia baletu - odbywają się z aranżacją wyłączającą kontakty fizyczne między uczestnikami.

10. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze plastycznym odbywają się w obiekcie w salach o powierzchni: pracownia plastyczna na piętrze - 90m2 oraz pracownia ceramiki na parterze - 60m2, co wobec obowiązujących przepisów zezwala na obecność w sali jednorazowo odpowiednio 9 i 6 osób wraz z instruktorem.
a. Zajęcia plastyczne - odbywają się z uwzględnieniem zachowania dystansu społecznego tj. podziału na strefy i indywidualnego „pakietu dydaktycznego”.
b. Zajęcia ceramiki – jw. oraz udostępnia się osobne wejście do pracowni, uczestnicy zajęć ceramiki zobowiązani są do poruszania się w po Ośrodku w obrębie pracowni.

11. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze umuzykalniającym odbywają się w tylko w trybie zajęć indywidualnych: 1 instruktor i 1 uczestnik zajęć. Zajęcia chóru oraz w małych grupach - zespołach zostają zawieszone do odwołania.

12. Personalny skład osobowy uczestników zajęć musi być stały, nie ma możliwości przemieszczania się między grupami.

13. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na reżim sanitarny zajęcia ruchowe/fitness oraz edukacji artystycznej będą prowadzone tylko w dla kategorii wiekowej 10+.

14. W budynku zostaje wyznaczone pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tzw. izolatorium.

15. Zapisy na zajęcia prowadzi BOK w porozumieniu i w kontakcie z Instruktorami.

16. Uczestników zajęć obowiązują zalecenia dot. przestrzegania dystansu przestrzennego (zachowania minimum 2-metrowych odstępów).

17. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w budynku i na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć fitness. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku. Rodzice mogą czekać na dzieci przed wejściem do budynku instytucji, z zachowaniem zasad dystansu przestrzennego.

18. Szatnie w Ośrodku zostają wyłączone z użytkowania. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani stosowną informacją w bieżącej komunikacji z pracownikiem ośrodka.

19. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet mogą korzystać tylko uczestnicy warsztatów edukacji artystycznej i zajęć ruchowych.

20. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.

21. OKSiBP nie udostępnia uczestnikom zajęć fitness sprzętu sportowego, za wyjątkiem trampolin – z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnikom zaleca się:
a. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1-1,5 metra - zalecane 2 metry).
b. Regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
c. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas warsztatów/zajęć NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
d. Stosować własne środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Ośrodek nie prowadzi sprzedaży ww. środków.

2. Pracownicy i Instruktorzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby miejsca odbywania się warsztatów/zajęć były czyste i higieniczne:
a. powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
b. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem,
c. zaleca się, aby sale dydaktyczne były przygotowane w taki sposób, aby uczestnik zajęć miał przygotowany tzw. „pakiet dydaktyczny” i swoją strefę pracy, w taki sposób aby, więcej niż jedna osoba nie korzystała z jednego narzędzia pracy np. pędzel, ołówek, sztaluga,
d. z pomieszczeń należy usunąć wszelkie przedmioty, które nie mogę zostać zdezynfekowane, a które mogą absorbować potencjalne cząsteczki koronawirusa, typu np. zasłony, dywany, obrusy, meble tapicerowane nie nadające się do bieżącego odkażania. W pomieszczeniach, których nie można zastosować zaleceń reżimu sanitarnego, zajęcia nie będą realizowane.

3. Osoby wracające z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2 (lista krajów zgodna z komunikatami publikowanymi na stronie www.gis.gov.pl ) powinny przez kolejne 14 dni od powrotu pozostać w domu i kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury, samoobserwacja pod kątem występowania objawów grypopodobnych takich jak złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

§ 4. Prawa i obowiązki Ośrodka

Ośrodek powinien:
1. Upewnić się, że Pracownicy i Uczestnicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

2. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

3. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć/dezynfekować ręce.

4. Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także przestrzeganie obowiązujących zaleceń.

§ 5. Kryteria kwalifikacji osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, do dalszego postępowania

1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne.

1) Kryteria kliniczne:
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
I. gorączka,
II. kaszel,
III. duszność.
2) Kryteria epidemiologiczne:
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
I. podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
II. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
III. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

2. Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna:
1) bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
2) zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Przed przebywaniem w Ośrodku, Uczestnik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PODCZAS PANDEMII

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. poprzez dotykanie twarzy lub pocieranie oczu. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, można spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic). Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.
Aktualne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.