Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

informacja o projekcie

Projekt „W naszej gminie rybka płynie” to już druga inicjatywa realizowana przez naszą instytucję ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Instytucją pośredniczącą, która przyznała nam dotację na promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego, jest Lokalna Grupa Rybacka Rybacka Brać Mierzei z Nowego Dworu Gdańskiego.

Umowę dofinansowania na ten cel (na kwotę 99 994 zł) dyrektor OKSiBP Grzegorz Cwaliński podpisał z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 28 czerwca 2022r. Środki w całości zostaną wykorzystane na realizację festynu promującego i upowszechniającego rybackie dziedzictwo kulturowe oraz ryby jako najlepszy produkt obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) Rybacka Brać Mierzei z Nowego Dworu Gdańskiego. Wartość projektu: 117 640,25 PLN.

Impreza będzie wydarzeniem towarzyszącym dorocznym dożynkom gminy Pruszcz Gdański, zaplanowanym na 4 września 2022 r., na boisku w Wiślince.

W ramach ogólnodostępnego wydarzenia plenerowego, czyli festynu W NASZEJ GMINIE RYBKA PŁYNIE, zaplanowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najmłodszych będą bawić profesjonalni animatorzy, którzy zaprezentują autorski program familijny z elementami teatru, połączony z grami i konkursami. Dzieci i młodszą młodzież zachęcamy do skorzystania z warsztatów artystycznych o tematyce morskiej i rybackiej. Wszystkich uczestników zaprosimy na pokaz przygotowania (i degustację) potrawy z ryb - w wykonaniu mistrza sztuki kulinarnej. Dorosłych będą rozśmieszać artyści kabaretowi (w sumie dwie godziny występów estradowych). Dwie kolejne godziny programu wypełnią koncert muzyki rozrywkowej i zabawa taneczna przy muzyce na żywo.

Festyn urozmaicą atrakcje zorganizowane przez OKSiBP i gminę Pruszcz Gdański we własnym zakresie. Na terenie imprezy znajdzie się stanowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, który będzie m.in. promować lokalną atrakcję turystyczną obszaru LGR - stanicę wodną w Wiślince czy przystań kajakową w Juszkowie oraz przeprowadzi gry i zabawy sportowo-rekreacyjne.

Dodatkową atrakcją będzie strefa handlowa, angażująca i promująca przede wszystkim artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców, producentów i przetwórców z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Na jarmarku znajdzie się też stoisko oferujące ryby i potrawy rybne. W strefie małej gastronomii staną kramy z ofertą kulinarną kół gospodyń wiejskich i podmiotów zewnętrznych.

Powstanie też strefa zabaw i rekreacji, w której najmłodsi będą mogli skorzystać z piknikowych atrakcji mini wesołego miasteczka, w tym urządzeń rekreacyjnych jak: pneumatyczne zamki-zjeżdżalnie, trampoliny, karuzela, gry zręcznościowe etc.

logotypy RYBKA 

Dwa dni plenerowych atrakcji: spektakli familijnych, happeningów, warsztatów artystycznych – tak zapowiada się tegoroczna (VI z kolei) edycja Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL. Pierwsza po dwuletniej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, kiedy to wszelkie festiwalowe wydarzenia przenieśliśmy do sieci internetowej. Program wzbogacą m.in. gala otwarcia, tłumaczona na polski język migowy I benefis 4-pokoleniowej rodziny lalkarzy.

Udział w wydarzeniu i wszelkich atrakcjach będzie nieodpłatny, dzięki wsparciu z programu Kultura – Interwencje. Edycja 2021, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, a finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasz wniosek „VI Festiwal FOTEL’ 2022 – Międzynarodowe Konfrontacje Lalkarzy znalazł się na 5 miejscu na liście 266 beneficjentów i 1615 ogółem złożonych wniosków! Przyznana kwota dofinansowania to 104 tys. zł, a koszt projektu: 200 tys. zł.

Więcej informacji na temat tegorocznego festiwalu można znaleźć na stronie: https://festiwaljuszkowo.pl/ i profilu https://www.facebook.com/festiwal.juszkowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

FOTEL 2022 PLAKAT

organizowanego przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 2. Regulamin wydany jest przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a; 83-031 Cieplewo; NIP: 593-17-08-146 (zwany dalej: „Organizatorem” lub „OKSiBP”), organizatora imprezy pod nazwą: VIII Letni Festiwal Muzyczny Gminy Pruszcz Gdański (dalej zwany: „Imprezą” „Festiwalem” lub „Wydarzeniem”, zaplanowanej w dniach: 27czerwca - 4 lipca 2022 r. na terenie gminy Pruszcz Gdański (harmonogram w materiałach promocyjnych oraz na stronie www.kulturatutaj.pl)
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy.

§ 2 DEFINICJE

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. „Służby informacyjne i porządkowe” - oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański oraz jednostek OSP, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie;
 2. „Uczestnik Imprezy” – osoba uczestnicząca w Imprezie;
 3. „Teren Imprezy” – wyznaczone tereny Imprezy w poszczególnych miejscowościach, gdzie będą odbywały się koncerty.

§ 3 ORGANIZACJA

 1. Impreza jest niebiletowana, liczba miejsc na widowni jest ograniczona.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji z uczestnikami Imprezy.
 4. Organizator i Partner utrwalają i rozpowszechniają przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) do celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Partnera. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: Służby Porządkowe wyróżniające się identyfikatorami.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 4. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy itp.
 5. Służby Porządkowe, legitymując się Identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp. W przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
  c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 6. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 7. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni w prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b) materiałów wybuchowych,
  c) wyrobów pirotechnicznych,
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e) napojów alkoholowych,
  f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  g) dronów.
 9. Wejście na Teren Imprezy ze zwierzętami jest zakazane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, które mogą przebywać na Terenie Imprezy ze swoimi psami przewodnikami/pomocnikami.
 10. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 11. Osoby małoletnie mogą być Uczestnikami Imprezy, tylko będąc pod opieką opiekuna prawnego.
 12. Organizator Imprezy, to jest osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie, uprawnione są do legitymowania każdej osoby wchodzącej, wychodzącej i/lub przebywającej na Imprezie, w szczególności celem sprawdzenia okoliczności określonych w ustępach poprzedzających.
 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m.in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi oraz Służby Porządkowe i Informacyjne.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, wichury, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną oraz oświetlenie, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Facebooku OKSiBP, stronie internetowej OKSiBP: www.kulturatutaj.pl oraz w punktach informacyjnych Wydarzeń w poszczególnych miejscowościach, na terenie których będą odbywać się festiwalowe koncerty.
 5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Organizator może wprowadzić nowe instrukcje bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w dniu Wydarzenia.
 7. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2022 r.

Zapraszamy na spotkanie z pisarką, poetką, krytyczką literacką i performerką Barbarą Piórkowską. Spotkanie odbędzie się w Mediatece w piątek, 13 maja. Rozmowa będzie dotyczyła ostatniej książki naszego gościa. „Kraboszki" to poetycka relacja ze zmagania się z chorobą.

Na zdjęciu Barbara Piórkowska z gdańską Bramą Żuraw w tle

Autorka powieści „Kraboszki”(2020), „Szklanka na pająki”(2010/2018) i prozy „Utkanki”(2014), czterech tomów poetyckich, w tym ostatniego - „Syberia”(2016), audiobooka poetyckiego, tekstów do piosenek (płyta „Piórko” Natalii Grzebały); współtwórczyni spektakli poetyckich, spacerów literackich i spacerów z twórczym pisaniem.

Antologia literatury chińskiej XX i XXI to zbiór tekstów, wybranych z bardzo bogatej i różnorodnej twórczości chińskich pisarzy. Na ostatnim spotkaniu uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych skupili swoją uwagę na kilku wybranych utworach. „Nie była to łatwa lektura” – stwierdziła Ania, „ale za to bardzo dobra, ciekawa, pełna kontekstów i napisana bogatym językiem” – uzupełniła Maria.

W czwartek, 7 kwietnia, o godz. 18:00 galeria Kaloryfer w OKSiBP zaprasza na wernisaż „Ceramika udomowiona”. Będzie to wystawa podsumowująca dotychczasowe próby „oswojenia” nowych możliwości technologicznych, którymi dysponuje pracownia w Cieplewie.

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

1. Адміністратор ваших персональних даних

Iм'я: Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie
Aдреса: ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo

2. Інспектор захисту даних

Ім'я та прізвище: Adriana Głuchowska
Контактні дані: нумер телефону: 696 011 969, адрес е-майл: auditor@auditorsecurity.pl

3. Мета обробки персональних даних

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

4. Правові основи обробки

Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c,e

5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)

Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.

6. Період зберігання персональних даних (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

7. Володження прав

• доступ до даних та отримання копії даних
• вимагати виправлення даних
• вимагати обмеження обробки
• не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
• подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)

8. Трансфер до країн поза європейського економічного зону (єез) та міжнародних організацій

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

9. Інформація, чи надання персональних даних є законовою чи договірною вимогом, чи умовою уключення договору, і чи особа зобов’язана надати дані та що можна надати дані

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

10. Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профіл

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.

11. Інформація, чи надання персональних даних є законовою чи договірною вимогом, чи умовою уключення договору, і чи особа зобов’язана надати дані та що можна надати дані

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

12. Автоматизоване прийняття рішень, включаючи профіл

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.